Hur Löberöds samhälle uppstod.

Det finns två viktiga händelser som bidragit till uppkomsten av Löberöds samhälle.  

Den ena var då Jöns Nilsson, ladufogde på Löberöds gods, som då ägdes av greve Axel de la Gardie, fick överta Ölycke gård.

Den andra var då järnvägen anlades år 1866.  

Jöns Nilsson var en märklig man. Han föddes i Östraby 1825. Vid 20 års ålder lämnade han hemmet och började arbeta på Löberödsgods. Han blev snabbt uppmärksammad för sin arbetsamhet och klokhet och avancerade först till fördräng och därefter till ladufogde.Ölycke hörde då till Löberöds gods och brukades av två fästebönder, men dessa lämnade sina gårdar, och greven erbjöd då Nilsson att överta gårdarna. Jöns Nilsson gick med på förslaget om greven lovade att hjälpa honom med kontanter, kreatur och inventarier. Jöns Nilsson var nu endast omkring 25 år. De första åren fick han betala arrendet genom dagsverken, men redan år 1868 betalade han arrendet med pengar. Några år senare, då greve de la Gardie sålde Löberöd till baron Henrik Ramel friköpte Nilsson sin gård Ölycke. 

Då han övertog gården var åkern obetydlig och den övriga jorden bestod mest av fäladsmarker. Jöns Nilsson började att märgla jorden. På detta sätt erhöll han stora skördar. Och hans grannar började en efter en att följa efter. Tack vare ett gott försprång hade Nilsson redan skaffat sig en för den tiden ovanligt stor kreatursbesättning och inrättade därför ett mejeri, där även lantbrukarna på orten kunde lämna sin mjölk. Detta mejeri anses vara det äldsta i Skåne.  

Efterhand fick lantbrukarna på orten och Jöns Nilsson stora skördar på sina jordar. Då Ystad-Eslövs järnväg anlades 1866 och stationen Löberöd byggts i närheten av Jöns Nilssons gård började han att handla med spannmål. Han tjänade bra på affären, men kapitalet fick ej ligga obrukat. Han satte nu i gång nya företag ett efter ett, bl a ett färgeri och ett för den tiden modernt mejeri, där lantbrukare från flera socknar kunde lämna sin mjölk.  

Tack vare att Jöns Nilsson var ägare till marken kring stationen var det inte svårt att köpa tomter. Jöns Nilsson sålde till lågt pris och hjälpte även köparna med goda råd då de skulle bygga sina hus. Det ingick i hans plan att ett industri- och handelssamhälle skulle växa upp vid den nya stationen. Han öppnade också en stor diverseaffär, vilken sedermera övertogs av svärsonen Ch. F. Nielsen

 Löberöd växte på ett par årtionden, med nästan amerikansk fart, ett ganska stort samhälle upp, i vilket Jöns Nilsson gick som en vördad patriark. Han gick lugnt och stilla med sin värld. Ingen kunde se på honom att han var en stor affärsman. Han skänkte sitt stöd åt alla ideella mål, och aldrig vädjade någon fattig människa till honom om hjälp förgäves. Varje jul lät han sända en skjuts med varor till socknens fattiga, och de två lass torv som var mången strumpstickande fattig gummas stora bekymmer här i världen fick hon till skänks om hon vände sig till Jöns Nilsson i Ölycke.  

Jöns Nilssons namn står för all tid ristat i Löberöds historia – hans insatser för samhället var stora, och han var högt aktad av många. Han dog den 4 november 1894. Gravstenen finns på Högseröds kyrkogård.