Stadgar

Stadgar för Löberöds Hembygdsförening.

§1

Föreningens ändamål är att i Löberöd och dess omnejd verka för välgörande, kulturellt eller allmännyttigt ändamål samt för att mot samma mål söka intressera såväl enskilda personer som allmänna myndigheter.

§2

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande,kassör,sekreterare och 7 ledamöter,samt 3 suppleanter som väljs av årsmötet. Ordförande samt suppleanter väljs på 1 år, övriga styrelseledamöter väljs på 2 år. Kassör och sekreterare får ej avgå samtidigt. Årsmötet skall välja en valberedning bestående av 3 personer, varav en är sammankallande.

§3

Styrelsemedlemmarna uppbär inget arvode. Då styrelsen är kallad i rätt tid, har 5 närvarande beslutanderätt. Skyldighet finns att kalla medlemmar av föreningen till möte om anledning gives eller begärts av minst 10 medlemmar. Ordet föres av ordförande eller ställföreträdare.

§4

Styrelsen äger, vid sina sammanträden, rätt att tillkalla sakkunniga personer och föreslå personer vilkas yrke eller kunskap kan främja föreningens ändamål.

§5

Årsmötet beslutar om årsavgift som skall göras räntebärande genom insättning på bank och användas för att genomföra föreningens program.

§6

Föreningen skall ha minst 6 protokollförda sammanträden per år. Då kallelse utgår till styrelsemedlemmarna skall den upptaga samtliga ärende vid mötet.

Kallelse skall ske 3 dagar före möte och vara skriftligen.

§7

Årsmöte hålles i Löberöd, efter kallelse av styrelsen och under ordförande eller hans ställföreträdares ledning, före Februari månads utgång.

§8

Före beslut om ändring i föreningen eller ändring av föreningens namn fordras tre fjärdedels majoritet (75%) av på föreningsstämman närvarande ledamöter på två möten.

§9

Då kallelse utgår till föreningsstämma skall den upptaga samtliga ärenden vid mötet.

Kallelse skall senast ske 14 dagar före mötet och vara skriftligen.

§10

Föreningen äger rätt att äga och förvalta såväl fast som lös egendom. Beslut om förvärv eller överlåtelse av fast egendom eller beslut om upptagande av lån eller beslut avseende pantsättning av föreningens egendom fattas på föreningsstämman. Sådant beslut är giltigt när minst 51 % av ledamöterna närvarande vid stämman beslutar om detta.

§11

Styrelsen bemyndigas att företräda föreningen och teckna dess firma vid förvärv eller överlåtelse av fast egendom samt vid upptagande av lån i föreningens fasta egendom eller pantsätta densamma.

§12

Styrelsen bemyndigas att handha den löpande förvaltningen och skötseln av föreningens fasta och lösa egendom samt företräda och teckna föreningens firma i sådana angelägenheter.

Som firmatecknare utses ordförande och kassör.

§13

Vid beslut i val har alla närvarande medlemmar lika rösträtt. Vid lika röstantal har ordförande utslagsröst.

§14

Styrelsen framlägger förslag till alla utgifter för nya anordningar m.m. till föreningens avgörande på allmänna eller extra sammanträden.

§15

Styrelsen tillser att alla fattade beslut utföres till fri konkurrens, bästa, billigaste sätt.

§16

Föreningens upplösning kan endast ske när tre fjärdedelar (75%) av dess medlemmar är eniga och tillkännagiva detta genom sin underskrift på två följande sammanträden, därav det ena ordinarie.

§17

Befintliga tillgångar vid eventuell upplösning av föreningen överlämnas till ungdomsverksamheten i Löberöd att användas för föreningens syften.

Stadgarna för Löberöds Hembygdsförening uppdaterade 2018.

Godkända vid årsmötet 2018 och 2019.