Synpunkter från dialogmöten om ny översiktsplan

I våras påbörjades arbetet med Översiktsplan — Eslöv 2017, som fram till nu främst varit inriktat på dialog och insamling av material. En del i insamlingsarbetet har varit öppna dialogmöten i staden Eslöv och i sju av kommunens tätorter. Nu finns synpunkterna från dessa möten samlade på en karta.

Karta med synpunkter från dialogmöten om Översiktsplan–Eslöv 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKartan är uppbyggd av olika lager där synpunkter från respektive dialogmöte utgör ett lager. Exempelvis utgör dialogmötet i Stehag ett lager och mötet på Familjens hus Tåbelund i Eslöv ett.

Samrådshandling
Arbetet med Översiktsplan – Eslöv 2017 går nu in i en analysfas där allt insamlat material ska bearbetas och analyseras för att sedan presenteras i en samrådshandling.

Samrådshandlingen är ett första förslag på en ny översiktsplan. I maj skickas den ut på remiss, så kallat samråd, till allmänhet, myndigheter och intressenter i cirka tre till fyra månader. Under den tiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på själva samrådshandlingen.

Samrådshandlingen kommer att presenteras på olika sätt, dels på www.eslov.se och dels på dialogmöten runt om i kommunen.

Efter samrådstiden sammanställer vi de synpunkter och förslag till ändringar som kommit in och omarbetar och skärper förslaget, som sedan blir en utställningshandling.  

Vad är en översiktsplan?
En översiktsplan är ett övergripande visionsdokument som ska redovisa hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelseutvecklingen ska ske.

Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas, vår roll i regionen, vad som ska prioriteras i planeringen, hur vi ska hantera våra utmaningar och vilka målsättningar som är viktiga att uppnå.

Översiktsplan – Eslöv 2017