Författararkiv: Per

Nybygge

Eslövs kommun har påbörjat arbetet med den sista etappen i det större exploateringsprojektet Ölyckegården i Löberöd. Området med bostäder har byggts ut i omgångar. I sista etappen planeras villatomter och grupphusbebyggelse.

Läge

Området är beläget i östra Löberöd. Blåsbälgsgatan kommer att förlängas och tre nya lokalgator samt en gång- och cykelväg ska anläggas.

Bild över området där det blåa området markerar villatomter och det röda markerar grupphusbebyggelse.

Bild över området där det blåa området markerar villatomter och det röda markerar grupphusbebyggelse.

Etapp 3

Etapp 3 i utbyggnaden omfattas av två detaljplaner som beskriver hur området ska utformas och vilken bebyggelse som får uppföras. Den sista etappen innehåller 20 villatomter och två kvarter för grupphusbebyggelse. Kommunen planerar att bygga ut allmän plats för hela området men försäljningen och byggnationen av bostäder kommer att ske i etapper.

Planlagt område är markerat med rosa färg. Förutom bebyggelse innefattar det markerade området även allmän platsmark så som gator och grönområden.

Planlagt område är markerat med rosa färg. Förutom bebyggelse innefattar det markerade området även allmän platsmark så som gator och grönområden.

Försäljningen av villatomterna kommer att ske via Eslövs kommuns tomtkö. För de kvarter där grupphusbebyggelsen kan uppföras kommer markanvisningstävling att utlysas för byggaktörer.

När byggnationen av bostäder har avslutats kommer gator och allmänna platser att färdigställas med ytterligare asfalt och planteringar. Att vissa arbeten utförs först då allt är bebyggt beror på de transporter och anläggningsarbeten som sker vid byggnation på tomterna.

2023

Löberöds Hembygdsförening tackar för året som gått och ser fram emot 2023 med nya möjligheter för ökad sammanhållning i byn.

Föreningen arbetar för en levande hembygd med närhet, trygghet och gemenskap för alla. Arbetet består bl.a av att bevara och sprida Löberöds historia, hålla kontakt med Eslövs kommun genom representation i byalagsrådet samt underhåll av Hantverksgården så att lokalerna kan användas för fester, föreningsaktiviteter, föreläsningar, möten och underhållning m.m. Föreningen anordnar även årligen firandet av Valborg och Midsommar men även musik-kvällar, stand- up och aktiviteter vid Halloween och jul.

Allt arbete bedrivs ideellt och för att kunna fortsätta detta behöver föreningen stöd genom medlemsskap, deltagande under aktiviteterna samt engagemang i föreningens arbete.

Önskar du vara med delaktig i föreningen? Kontakta oss via hembygd@loberod.se eller www.loberod.se.

För medlemsskap: 200kr/ hushåll och år

Swish: 123 282 95 88 Bankgiro: 142-4787

Ange namn, adress.

Vi hörs och ses!