Nybygge

Eslövs kommun har påbörjat arbetet med den sista etappen i det större exploateringsprojektet Ölyckegården i Löberöd. Området med bostäder har byggts ut i omgångar. I sista etappen planeras villatomter och grupphusbebyggelse.

Läge

Området är beläget i östra Löberöd. Blåsbälgsgatan kommer att förlängas och tre nya lokalgator samt en gång- och cykelväg ska anläggas.

Bild över området där det blåa området markerar villatomter och det röda markerar grupphusbebyggelse.

Bild över området där det blåa området markerar villatomter och det röda markerar grupphusbebyggelse.

Etapp 3

Etapp 3 i utbyggnaden omfattas av två detaljplaner som beskriver hur området ska utformas och vilken bebyggelse som får uppföras. Den sista etappen innehåller 20 villatomter och två kvarter för grupphusbebyggelse. Kommunen planerar att bygga ut allmän plats för hela området men försäljningen och byggnationen av bostäder kommer att ske i etapper.

Planlagt område är markerat med rosa färg. Förutom bebyggelse innefattar det markerade området även allmän platsmark så som gator och grönområden.

Planlagt område är markerat med rosa färg. Förutom bebyggelse innefattar det markerade området även allmän platsmark så som gator och grönområden.

Försäljningen av villatomterna kommer att ske via Eslövs kommuns tomtkö. För de kvarter där grupphusbebyggelsen kan uppföras kommer markanvisningstävling att utlysas för byggaktörer.

När byggnationen av bostäder har avslutats kommer gator och allmänna platser att färdigställas med ytterligare asfalt och planteringar. Att vissa arbeten utförs först då allt är bebyggt beror på de transporter och anläggningsarbeten som sker vid byggnation på tomterna.