Info från Eslövs kommun:

Kommunens vinterberedskap pågår mellan 1 november och 15 april. Då skottar och sandar vi på de vägar kommunen ansvarar för samt på gång- och cykelvägar. Under vinterhalvåret är det fastighetsägarens ansvar att se till att trottoaren utanför tomten är tillräckligt fri från snö och halka. Detta gäller i Eslöv, Marieholm och delar av Löberöd.

SÅ HÄR PRIORITERAR ESLÖVS KOMMUN

När snö och halka slår till prioriteras i första hand gång- och cykelstråk, huvudgator, busstråk och offentlig parkering. Om det snöar mycket kan det ibland betyda att man behöver köra flera gånger på huvudstråken, som prioriteras i första hand innan man börjar med övriga gator. Därefter sker snöröjning och halkbekämpning på villavägar samt på parkeringar i villaområden.
Våra entreprenörer kör ut efter avslutat snöfall mellan klockan 04.00 och 20.00.
Kommunen har inte ansvar för snöröjning på alla vägar i kommunen. För genomfarts- och landsvägar är det oftast Trafikverket som har ansvaret. På mindre orter är vägföreningar väghållare och då ansvarar vägföreningen även för gångbaneutrymmet.

VEM ANSVARAR VAR?

  • Eslövs kommun ansvarar för vinterväghållningen på de kommunala gatorna samt på de gång- och cykelvägar, parkeringsytor, torg, trottoarer och trappor som gränsar till allmän platsmark. Allmän platsmark är sådan mark som i detaljplanen avsatts för allmänhetens användande.
  • Eslövs kommun ansvarar för kommunala fastighetsytor såsom skol- och förskolegårdar, tillhörande parkeringsytor med mera.
  • Varje enskild fastighetsägare, privat som kommunal, ansvarar för gångbaneutrymmet utanför den egna tomten. Gångbaneutrymmet kan vara en trottoar, men det kan även vara det utrymme utanför fastigheten som används för gångtrafik. Detta gäller i Eslöv, Löberöd och Marieholm. I övriga orter, där vägföreningar är väghållare, ansvarar vägföreningen även för gångbaneutrymmet.
  • I Löberöd är både Eslövs kommun och Trafikverket ansvariga för gatorna. Trafikverket är väghållare på genomfartslederna Brahevägen, Hörbyvägen, Storgatan, Rolsbergavägen till korsningen Sassarpsvägen samt Sassarpsvägen.

Läs mer om gångbanerenhållning i Föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun.

MEDEL MOT HALKAN

Vi använder oftast salt eller saltblandat grus. På gång- och cykelvägnät används endast saltblandat grus.